Personuppgiftspolicy


1 Inledning
Rackethallen har vidtagit åtgärder för att säkerställa att personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för identifiering. Rackethallen är ansvarig för den behandling som sker av personuppgifter. Ni kan kontakta oss på adress:

Rackethallen på Hammarö AB
Hantverksvägen 12
663 34 Skoghall
e-postadress: info@rackethallenhammaro.se

I denna informationstext beskriver vi hur och varför Rackethallen behandlar och lagrar personuppgifter.

2   Personuppgifter som behandlas och grund till behandling
Kundförhållande och administration, redovisning
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundförhållanden och för att uppfylla de krav bokförings- och skattelagstiftningen uppställer. Uppgifterna används för att fakturera för köpta tjänster, tennis-och badmintonkontrakt, bokade strötider, gymkort m.m. Dessutom är uppgifterna nödvändiga för att kunna fullgöra Rackethallens skyldigheter gentemot kunderna.
 
Ändamål  Uppgifter Laglig grund Lagringstid
* Arkivering av räkenskapsinformation Namn, adress Bokförings- och skattelagar 7 år
* Bokning av Speltider i onlinesystemet Namn, adress, tel.nr., mail Fullgöra avtal om tidsbokning 5 år
* Registrering av gymkunder i låssystem Namn Fullgöra avtal om gymkort Den tid gymkort är gällande
* Mailregister för kontraktskunder tennis och badminton, kontraktshandlingar Namn, mail, adress, tel. nr. Fullgöra åtagande enligt kontrakt Den tid kontrakt är gällande
* Registerblankett gymkunder Namn, mail, adress, tel. nr. Fullgöra avtal om gymkort Den tid gymkort är gällande

Ändamål: Arkivering av räkenskapsinformation

Uppgifter: Namn, adress
Laglig grund: Bokförings- och skattelagar
Lagringstid: 7 år

Ändamål: Bokning av Speltider i onlinesystemet

Uppgifter: Namn, adress, tel.nr., mail
Laglig grund: Fullgöra avtal om tidsbokning
Lagringstid: 5 år

Ändamål: Registrering av gymkunder i låssystem

Uppgifter: Namn
Laglig grund: Fullgöra avtal om gymkort
Lagringstid: Den tid gymkort är gällande

Ändamål: Mailregister för kontraktskunder tennis och badminton, kontraktshandlingar

Uppgifter: Namn, mail, adress, tel. nr.
Laglig grund: Fullgöra åtagande enligt kontrakt
Lagringstid: Den tid kontrakt är gällande

Ändamål: Registerblankett gymkunder

Uppgifter: Namn, mail, adress, tel. nr.
Laglig grund: Fullgöra avtal om gymkort
Lagringstid: Den tid gymkort är gällande
3   Inhämtade uppgifter
De personuppgifter Rackethallen hanterar är i de flesta fall personuppgifter som  kunderna själva lämnat i samband med kontraktsskrivning, bokning av speltider eller köp av träningskort.
4   Delning av inhämtade personuppgifter
Rackethallen delar inte inhämtade personuppgifter. Inhämtade personuppgifter används enbart i den egna verksamheten.
5   Incidenter
Vid ev. incidenter skall, om det inte är osannolikt att incidenten medför risk för enskildas fri- och rättigheter, anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker skall de registrerade informeras om händelsen.
6   Dina rättigheter
Tillgång till Dina uppgifter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om Dej.

Begära rättelse
Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om Dej rättas.

Invändning och begränsning
Du har rätt att framföra invändning mot Rackethallens behandling av Dina personuppgifter och även begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av Dina uppgifter.

Klagomål
Om Du är missnöjd med Rackethallens behandling av Dina personuppgifter har Du rätt att kontakta Datainspektionen och framföra Dina klagomål.
Radering
Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om Dej raderade. Ett exempel på när denna rätt ej gäller är då Rackethallen enligt lag är skyldig att bevara uppgifterna under en längre tid.